گلویی استیل سه اینچ استیل بلند               گلویی استیل سه اینچ خیلی بلند           گلویی استیل دو و نیم اینچ بلند           گلویی استیل دو و نیم اینچ خیلی بلند   

 

                                                                                                           

                                 آچار 19 رفع گیر                                                  مدار الکترونیک تکفاز که در هنگام گیر بطور اتوماتیک جهت دور معکوس میشود با پوش باتن چراغ دار

 

                                                                                                                                     

                           مدار تکفاز معکوس کردن دور بطور دستی با کلید سلکتوری مخصوص                        پوش باتن چراغ دار جهت روشن و خاموش کردن دستگاه با سیستم ضد آب 

ویدئو

{/mp4}/images/videos/images/vido|{m4}

Top